Veranderingen in de zorg 2014

maandag 02 december 2013

De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg uit de basisverzekering wordt vergoed. Dat is nodig om de gezondheidszorg betaalbaar te houden voor iedereen. Deze veranderingen gelden dan ook voor alle verzekeraars. In 2014 verandert er weer het een en ander. Wij vertellen u graag wat:

Nieuwe behandelingen in het pakket
In 2014 worden uit de basisverzekering twee nieuwe vormen van zorg vergoed. Patiënten met geïnfecteerde pancreasnecrose (een ontsteking van het weefsel in de alvleesklier) en patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn (een darmziekte) kunnen gebruik maken van nieuwe behandelingen. Deze behandelingen worden tijdelijk vergoed om te kijken wat de effecten zijn van deze innovatieve zorg.

Ruimere vergoeding voor psychologische hulp
In 2013 vergoedt de basisverzekering maximaal 5 gesprekken met een eerstelijns psycholoog. Met ingang van 2014 vervalt deze beperking. In plaats daarvan worden patiënten ingedeeld in vier zorgcategorieën. Aan de hand van deze categorieën wordt de juiste mate van zorg bepaald. Ook als er meer zorg nodig is dan de vijf gesprekken (die in 2013 vergoed worden), dan worden deze gesprekken vergoed zonder doorververwijzing naar de duurdere specialistische zorg. Vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp.

Eigen risico
De basisverzekering heeft een verplicht eigen risico. Voor 2014 heeft de overheid besloten dat het verplicht eigen risico € 360,- bedraagt. In 2013 was het verplichte eigen risico € 350,-. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar.
Het plan in het regeerakkoord om het verplichte eigen risico afhankelijk te maken van het inkomen gaat niet door. De door het kabinet gewenste nivellering vindt in 2014 plaats via hogere inkomensbelasting voor hogere inkomens en een hogere zorgtoeslag voor lagere inkomens.

Inkomensbeleid
Het kabinet schaft per 2014 de landelijke inkomensregelingen af voor financiёle compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten. Het gaat om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de Compensatieregeling eigen risico (CER) en de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ).
Een groot deel van het budget dat voor deze regelingen beschikbaar was wordt overgeheveld naar gemeenten. Het kabinet denkt dat gemeenten beter in staat zijn om maatwerk te bieden via voorzieningen of directe inkomenssteun.

Restitutiepolis
In tegenstelling tot de plannen in het Regeerakkoord blijft de restitutiepolis gehandhaafd in de basisverzekering. Daardoor blijft het mogelijk te kiezen tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een naturapolis koopt de verzekeraar selectief zorg in op basis van prijs en kwaliteit.  Bij een restitutiepolis bepaalt de verzekerde zelf van welke zorgaanbieders hij of zij gebruik maakt. Een restitutiepolis is meestal duurder dan een naturapolis.

Nog geen duidelijkheid over werelddekking
In augustus 2013 is er publiciteit geweest over plannen van het kabinet om de dekking van de basisverzekering te beperken tot Europa. Dit zou betekenen dat zorg, die buiten de EU-landen, de EER-landen en Zwitserland wordt verleend, niet langer wordt vergoed. Ook de bilaterale verdragen moeten op dit punt worden aangepast of opgezegd. Het gaat dan om Turkije, Marokko, Tunesië, de landen die eerder deel uitmaakten van Joegoslavië, Australië en Kaapverdië. Deze maatregel wordt niet ingevoerd per 1 januari 2014. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer deze maatregel wel wordt ingevoerd.

Geen eigen bijdrage voor zelfverwijzers spoedeisende hulp
Er komt geen eigen bijdrage voor de zogenoemde zelfverwijzers spoedeisende hulp. Zelfverwijzers zijn mensen die zonder tussenkomst van een huisarts naar de eerste hulp van een ziekenhuis gaan met niet-acute klachten.
In het regeerakkoord was een eigen bijdrage van € 50,- opgenomen voor deze zelfverwijzers, maar deze wordt dus niet ingevoerd. In plaats hiervan wil de minister inzetten op:
• verdere integratie van de spoedeisende hulp met huisartsenposten
• betere controles om onterecht gebruik van spoedeisende hulp te voorkomen

Plannen langdurige zorg (AWBZ)
Het kabinet heeft in het voorjaar van 2013 ingrijpende plannen gepresenteerd om de langdurige zorg te hervormen. De visie van het kabinet gaat uit van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Als er ondersteuning nodig is kijken gemeenten eerst naar het sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen. Daarna bepalen ze of een beroep op collectieve voorzieningen aan de orde is. Ook is het de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Hierbij is nauwe samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten nodig. Voor de meest kwetsbare mensen blijft zorg in een beschermende, intramurale omgeving beschikbaar. De uitvoering van deze Kern-AWBZ blijft voorlopig bij de zorgkantoren.

Het kabinet verwacht met de hervorming € 3,5 miljard per jaar te besparen. In 2017 wordt daardoor ongeveer evenveel geld uitgegeven aan langdurige zorg en ondersteuning als in 2012. Naar verwachting gaat de hervorming met ingang van 2015 van start. Het komende jaar informeren wij u over de concrete plannen en de gevolgen daarvan.

Maximale wettelijke eigen bijdragen en vergoedingen
Jaarlijks worden de maximale wettelijke eigen bijdragen en maximale wettelijke vergoedingen voor de basisverzekering door de overheid geïndexeerd.

Kies een webwinkel

Intramuraal Groothandel